Apie depozitoriumą > Sistemos apžvalga > Lietuvos VP rinka
 
Sistemos apžvalga
Lietuvos VP rinka
Dalyviai
Apskaitos sistema
VP operacijos
Atsiskaitymai
Plėtra
Darbuotojai
Metinė ataskaita 2007
Metinė ataskaita 2008
Metinė ataskaita 2009
Metinė ataskaita 2010
Metinė ataskaita 2011
Valdybos veikla
Klausimynai
Darbo kalendorius
Darbo laikas

Lietuvos vertybinių popierių rinka ir Depozitoriumo vaidmuo joje

    Vertybiniai popieriai (VP) – tai serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės, patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba (ir) teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiančios teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas. VP rūšys – akcijos, obligacijos, Vyriausybės vertybiniai popieriai, taupymo lakštai, teisės ir kt. Išsamiau apie tai - Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatyme , Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme

    Vertybiniai popierių apyvarta gali būti pirminė (pasiūlymas įsigyti VP jų išleidimo metu bei jų perleidimas investuotojų nuosavybėn) ir antrinė (pasiūlymas įsigyti jau išleistų į apyvartą VP, taip pat jų perleidimas kitiems investuotojams). Akcinės bendrovės akcijos ir obligacijos, Vyriausybės vertybiniais popieriai gali būti platinami ir jais prekiaujama viešai kreipiantis į visuomenę ir (arba) kreipiantis į daugiau kaip 100 asmenų (vieša VP apyvarta). Pagal sandorio vietą yra išskiriama biržinė ir užbiržinė VP apyvarta.

    Lietuvoje vertybinių popierių rinkos infrastruktūrą sudaro:

a)     NASDAQ OMX Vilnius - akcinė bendrovė, įsteigta VP pasiūlos ir paklausos koncentravimui, sudaranti galimybę visiems rinkos subjektams per viešosios apyvartos tarpininkus operatyviai sudaryti sandorius pagal kursą, realiai atspindintį susiklosčiusios VP rinkos konjunktūrą.

b)     Viešosios apyvartos tarpininkai - finansų maklerio įmonės arba banko specializuoti finansų maklerio padaliniai (toliau – FMĮ), investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės. Priklausomai nuo įmonės rūšies ir kategorijos jie:

  • savo ir klientų vardu bei lėšomis atlieka VP pirkimo ir pardavimo operacijas,
  • konsultuoja investuotojus VP kainų ir investavimo į juos klausimais,
  • valdo savo klientų VP portfelius,
  • atidaro klientams VP ir pinigų sąskaitas ir yra atsakingi už klientų nuosavybės teisės įrodymą į vertybinius popierius.

    Viešosios apyvartos tarpininkas, apskaitantis(saugantis) sandorio objektu esančius VP ir(ar) pinigines lėšas, bet nevykdantis kliento pirkimo - pardavimo pavedimo, vadinamas VP ir(ar) piniginių lėšų saugotoju.

c)     Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD arba Centrinis depozitoriumas)

d)     Kliringo bankas - Lietuvos banko mokėjimo sistema LITAS, užtikrinanti piniginių atsiskaitymų įvykdymą už sandorius su VP tarp FMĮ ir bankų pagal gautas iš Centrinio depozitoriumo atsiskaitymo nurodymus. Centrinis depozitoriumo vertybinių popierių atsiskaitymų sistema ir Kliringo bankas užtikrina VP ir lėšų pervedimo vienalaikiškumo principą.

e)     Emitentai - tai juridiniai asmenys (tarp jų ir Finansų ministerija ir Lietuvos bankas), savo vardu siūlantys leisti ar leidžiantys vertybinius popierius, siekiant pritraukti laisvas investuotojų lėšas.

f)     Investuotojai - tai fiziniai arba juridiniai asmenys, savo vardu nuosavybės teise turintys bent vieną kokios nors bendrovės vertybinį popierių.

g)     Klientai - tai fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie naudojasi FMĮ teikiamomis paslaugomis perkant ir parduodant VP biržoje ar už biržos ribų, gauna konsultacijas investavimo klausimais, suteikia makleriams įgaliojimus tvarkyti ar valdyti jų VP portfelį, turi finansų maklerio įmonėse atsidarę VP sąskaitas.

h)     Lietuvos bankas (LB) - priežiūros institucija, atliekanti finansinų priemonių rinkos priežiūros ir kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

    VP registravimas. Bet koks Emitentas (taip pat ir užsienio) pirmiausiai privalo gauti LB leidimą viešam pirminiam VP platinimui. LB jis turi pateikti VP emisijos prospektą, memorandumą ar programą. Gavęs leidimą Emitentas ar jo įgaliotinis - viešosios emisijos tarpininkas kreipiasi į Centrinį depozitoriumą dėl ISIN kodo priskyrimo VP emisijai (jei naujai platinama emisija nebus prijungiama prie anksčiau išleistos VP emisijos). Įregistravus įstatinio kapitalo didinimą Juridinių asmenų registre, sąskaitų tvarkytojas turi pateikti reikiamus dokumentus VP bendrosios sąskaitos atidarymui Centriniame depozitoriume. Tam tikrais atvejais emisijas, skirtas neviešam platinimui, emitentai gali iš karto registruoti Centriniame depozitoriume, kuris apie tokių emisijų registravimą per 10 dienų privalo informuoti LB. Šiuo atveju pateikiami dokumentai, nurodyti Dokumentų pateikimo Centriniam depozitoriumui, registruojant VP, neregistruojamus LB, tvarkoje. Emisiją įregistravus Centriniame depozitoriume, t.y. atidarius (ar papildžius) emisijos registracijos bei VP sąskaitų tvarkytojų bendrąsias sąskaitas, VP sąskaitų tvarkytojai privalo tuos popierius įskaityti į klientų asmenines VP sąskaitas. Pažymėtina tai, kad Lietuvoje visi vertybiniai popieriai yra nematerialūs, t.y. fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, atidaromose vertybinių popierių savininkų vardu. Įrašas vertybinių popierių sąskaitoje yra tiesioginis nuosavybės teisės į jame nurodytus vertybinius popierius įrodymas. Vertybinių popierių sąskaitos gali būti tvarkomos popieriuje arba kompiuteriniu būdu.

Į viršų

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .